שכיר או בעל חברה? סוגיות לאור עדכון תקרת הביטוח הלאומי

פורסם: 29.7.2009

החל מה-1/8/09 ועד ל 31/12/10 תועלה תקרת השכר החייב בבטוח לאומי מסך של כ-38 אלף ₪ ברוטו  לסך של 76,830 ₪.

עליית התקרה כאמור אינה משפיעה  כלל על סכומי הגמלאות שהביטוח הלאומי ישלם למבוטחים בעת הצורך.

החל משנת 2003 נכנסו לתוקף, בהדרגה, הוראות שונות במסגרת רפורמה שתביא להקטנה הדרגתית בחבויות המס. המטרה המרכזית של הרפורמה  היא האחדה של שיעורי המס השונים הקיימים על נישומים בארץ. כלומר ליצור מצב שבו לא יהיה  שוני בין המס החל על נישום המקבל משכורת לבין נישום המתאגד כחברה בע"מ ולבין נישום עצמאי.

העלאת תקרת הביטוח הלאומי טורפת את הקלפים מחדש ,שכן היא יוצרת הבדלים בכדאיות ההתארגנות של הנישומים, כלומר מעל רמת שכר מסויימת (כפי שיוצג בהמשך) יהיה כדאי לשכיר להקים חברה בע"מ ולמשוך את הרווחים כדיבידנד אשר ברב המקרים פטור לחלוטין מדמי ביטוח לאומי.

שיעור המס המצרפי לבעל מניות מהותי (מחזיק מעל 25% מהמניות) במסלול דיבידנד הוא 44.5% (מס חברות 26% ומס דיבידנד 25% על היתרה).

לעומת זאת עבור שכירים, שיעור המס האפקטיבי (לאחר תשלומים של מס הכנסה וביטוח לאומי) למשתכרים בין 17,600 ₪ ל-37,890 ₪ לחודש (ברוטו) הוא 48.55% ומעבר לכך ועד לתקרה של 76,830 ₪ בחודש שיעור המס האפקטיבי הוא %59.94.

חישוב המס האפקטיבי נעשה ע"י חישוב  הנטו בידי העובד  לעומת עלות השכר למעביד הכוללת  רק את חלק המעביד בדמי הביטוח הלאומי.

מבדיקה שנערכה בחברת restat  עולות המסקנות הבאות:

א.      כאשר השכר החודשי נמוך מרמה של 17,600 ₪ בחודש ברוטו אין כדאיות להתאגד כחברה ולמשוך דיבידנד.

ב.      נקודת האיזון  בין המסלולים היא בערך בשכר של כ-17,600 ₪ לחודש, בו המס האפקטיבי הינו 44.76%. ברמה זו ההפרש של 0.26% אינו מהותי ודוקא כדאי יותר לשכיר לאור הכיסויים של הביטוח הלאומי.

ג.       ברמות שכר הגבוהות מ- 17,600 ₪ ברוטו לחודש יווצר לרוב יתרון לחלוקה בין 2 המסלולים, כלומר עד 17,600 למשוך משכורת ומעבר לכך לחלק כדיבידנד.

להלן מספר דוגמאות של החיסכון שעשוי להתקבל מחלוקה כזו: עבור שכר של 37,900 ₪ (עלות מעביד כולל ביטוח לאומי של 39,830 ₪) ההפרש בנטו בין פיצול השכר למסלולים לבין קבלת כל הסכום כשכר הוא 866 ₪ לחודש ו 10,396 ₪ לשנה. עבור רמת שכר של 76,800 ₪ לחודש (עלות מעביד כולל ביטוח לאומי של 80,850 ₪ ) ההפרש עומד על 7,202 ₪ לחודש ו- 86,424 לשנה.

 

על אף האמור, ישנם מספר נושאים אשר יש לתת עליהם את הדעת:

·         הקטנת השכר פוגעת בכיסויים לביטוח לאומי ויש לשקול נושא זה בכובד ראש.

·         הקטנת השכר יכולה לפגוע בכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה ויש לבחון את השינויים בפוליסה כך שההשתכרות לצורך א.כ.ע תכלול גם הכנסות מדיבידנד.

·         יש לקחת בחשבון גם שיקולים ספציפיים כגון אפשרות קיזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסה מדיבידנד.

·         יש לוודא שהדיבידנד המחולק נבחן לאור ההוראות הכלולות בחוק החברות התשנ"ט 1999.

·         ביטוח לאומי ומ"ה יכולים לראות הקמת חברה כאמור כעסקה מלאכותית ולכן מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום לפני ביצוע שינוי במבנה ההתאגדותזהו טקסט לניסיון עפ המילה שכיר וגם עם המילה מחקר כדי לראות אם החיפוש עובד.